Es Pratet, Sa Joveria i el senyor Marià Serra

Senyor Marià Serra, president de s´Institut d´Estudis Eivissencs: em dirigeixo a vostè després de sa publicació de sa seua carta en es Diari d´Eivissa. A pesar de ser membre de s´Associació de Pares i Mares i representant des pares as Consell Escolar, aquesta carta li escric a títol personal i ses meues opinions no tenen perquè esser compartides pes altres membres des òrgans abans esmentats. Li escric amb sa indignació que em provoquen es qualificatius per vostè utilitzats as seu escrit, com son ´disbarat´, ´obstinació´ i ´manca de seny´, entre d´altres, que consider ofensius per qualificar a pares d´alumnes que duïm ja quatre anys patint una situació del tot inacceptable pel que respecta a sa infraestructura on es nostros fills han de desenvolupar part de sa seua educació. Pares que per tot on hem anat reclamant es drets des nostros fills, ho hem fet amb molt de seny i sobretot amb molt de respecte a tothom.

La meua indignació es veu augmentada pes fet que en es seu escrit diu vostè: «Els nostres raonaments i reflexions no han sét acceptats pel Consell Escolar del centre». I aixó és mentida, ja que sa vostra carta està publicada es día 13 de desembre, així que va esser escrita al menys es dia 12. Es Consell Escolar es va reunir per tractar aquest tema després de presentar ses vostres «reflexions i raonaments» as claustre, es mateix dia 13. No vull pensar en cap mala intenció per sa vostra part en fer públic aquest escrit amb aquesta inexactitud.

I segueixo amb sa meua indignació. Parla vostè des «moment de creació oficial des nou centre». Idò bé, torna a ser inexacte. Es centre està creat oficialment ja fa quatre anys, i es va crear amb aquest nom; això que diu vostè de sa provisionalitat, esper que sigui cert en allò referent as barracons.

Però el que em té del tot indignat és que que aparegui vostè ara, en nom de s´Institut d’Estudis Eivissencs, com a defensor de sa cultura i tradició en alló referent a sa nostra escola i es seu nom, utilitzant altaveus mediàtics, desinformant a sa gent en alló referent a ses actuacions des Consell Escolar i ofenent a molts des que hi som allà des des primer dia, i que en es moment en que es nostros fills varen esser ubicats a barracons ni vostè a títol personal ni s´IEE com a institució alçaren sa veu per protestar per aquella situació. Així que em permetrà dir-li que si en aquell moment no els hi va importar on havien d’estudiar es nostros fills, han perdut es dret ara d´intentar opinar de res que tenga a veure amb es col·legi públic Es Pratet.

Publicado en Diario de Ibiza