Projecte de tractament integrat de llengües

El passat 19 d’abril s’aprovà per Consell de Govern el Projecte de decret 15/2013, pel qual es regula el tractament integrat de les llengües als centres docents no universitaris de les Illes Balears.

L’aprovació d’aquest Decret ha suposat la supressió dels projectes lingüístics dels centres i l’elaboració d’un nou projecte segons un calendari d’elaboració i aprovació molt ajustat.

El projecte integrat de llengües, com a part del PEC, projecte educatiu de centre, recull les opcions organitzatives i metodològiques del centre en quant a un tractament integrat de les llengües d’ensenyament.

podeu llegir l’esborrany del projecte aquí